"SELAMAT DATANG KE BLOG GEOGRAFI TINGKATAN 1 (^_^)"

Selamat Datang Ke Dunia Geografi Tingkatan 1

Saturday, 5 May 2012

Selamat Datang Ke Dunia Geografi Tingkatan 1

Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 Tahun 2012Minggu
Tajuk
Konsep
Hasil Pembelajaran
Cadangan Aktiviti  P&P
Catatan/BBM/Latihan
1
(4 – 8 Jan)
Orientasi pelajar tingkatan 1
2
(11-15 Jan)
1. Kedudukan
Kedudukan
relatif
Memahami kedudukan
sesuatu tempat berdasarkan kordinat
dan kedudukan relatif.

Aras 1
Menyatakan kedudukan sesuatu
   tempat dengan menggunakan
   koordinat mudah seperti lajur dan
   baris.
Memberi contoh kedudukan murid
   dalam kelas mengikut lajur dan
   baris.
Menyatakan kedudukan relatif
   sesuatu tempat.

Aras 2
Melukis pelan kedudukan murid
   dalam kelas mengikut lajur dan baris


Menunjuk cara menyatakan
kedudukan murid di dalam kelas mengikut lajur dan baris.

Menyatakan kedudukan sesuatu tempat seperti kantin dan bilik guru
dari titik rujukan berdasarkan kerja
lapangan.

Menjalankan kerja lapangan untuk menentukan kedudukan kawasan di
sekitar sekolah seperti kantin dan bilik guru.

Mencari harta karun dengan merujuk lajur dan baris

       BBM /BBB
1  Buku Teks
2 Lembaran kerja pelan kelas kelas

      Latihan
      Buku teks m.s. 6-7
3
(18-22 Jan)
Arah
Arah
Menentukan arah dengan
menggunakan kompas.

Aras 1
Menyatakan arah mengikut lapan
   arah mata angin.
Melukis lapan arah mata angin
   berpandukan kompas.
Aras 2
Menjelaskan arah mengikut lapan
   arah mata angin dengan
   menggunakan kompas dari titik
   rujukan yang dipilih dalam peta
   lakar/pelan.
Menjelaskan arah mengikut lapan
   arah mata angin dengan
   menggunakan kompas dari titik
   rujukan yang dipilih berdasarkan
   kerja lapangan di kawasan sekolah
Menunjuk cara menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas.
Menjalankan kerja lapangan untuk mencari arah dengan
menggunakan kompas
       BBM /BBB
1  Kompas
2  Buku Teks

Latihan 
Buku teks m.s. 13 - 14

4
(25-29Jan)

3. Skala dan jarak

Jarak

Mengenal skala dan jarak.

Aras 1

Mengenal pasti dan melukis skala
   lurus
Mengukur panjang dan lebar bilik
   darjah dengan menggunakan
   skala lurus.
Mentakrifkan konsep jarak
Menyatakan jarak dari rumah ke
   sekolah.

Aras 2

Melukis pelan bilik darjah
   berasaskan skala lurus.
Mengira jarak relatif dan jarak
   mutlak dari rumah ke sekolah.

Aras 3

Mengira jarak relatif dan jarak mutlak di
   peta lakar

Menunjuk cara mengukur jarak dengan menggunakan skala lurus.

Membincangkan jarak relatif dan jarak mutlak rumah murid ke sekolah, pekan atau bandar  yang berdekatan
        
BBM / BBB
1.     Pembaris
2.     Pita ukur
3.     Buku Teks
    4   Lembaran kerja
          Dari modul PMR     
          JPNJ 2009

Latihan

        Buku teks
         m.s. 21-22

5
(8-12 Jan)

4. Graf

Graf  bar mudah

Graf Garisan

Mengaplikasikan maklumat dalam
bentuk jadual dan graf.


Aras 1
Mengumpul dan merekod data
   bilangan murid mengikut jenis
   pengangkutan yang digunakan ke
   sekolah.
Memilih data yang relevan.
Menyusun maklumat dan data
   dalam bentuk jadual.
Membina graf bar mudah dan graf
   garisan berdasarkan jadual.

Aras 2
Membina graf bar mudah dan graf
   garisan berdasarkan jadual,
   menggunakan label yang betul
   dan petunjuk yang sesuai.

Aras 3
Mentafsir jadual, graf bar mudah dan graf
   garisan

Membincangkan istilah petunjuk kata


Membincangkan pelbagai kaedah  mengumpul dan merekod data.

Menunjuk cara teknik membina jadual dan graf
penggunaan komputer digalakkan


Menunjuk cara mentafsir jadual, graf bar mudah dan graf garisan.

Menggunakan komputer untuk membina jadual dan melukis graf

    
BBM /BBB
 1. Kertas Graf
 2. Pembaris
 3. Komputer
 4.  Buku Teks
       5  Lembaran kerja
          Dari modul PMR      
          JPNJ 2009


   Latihan
   Buku Teks m.s. 32 -33
6
(15-19 Feb)

5. Peta

Kedudukan

Arah

Jarak
Memahami ciri-ciri fizikal dan
budaya dalam peta lakar.

Aras 1
Mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan
   budaya berdasarkan simbol dalam
   peta lakar.

Menyatakan kedudukan, arah dan
   jarak ciri-ciri geografi yang
   diperhatikan.

Aras 2
Mengaplikasikan simbol-simbol yang
   mewakili ciri-ciri fizikal dan budaya
   ke dalam peta lakar.

Aras 3
Mentafsir peta lakar.
Menunjuk cara untuk menentukan
kedudukan, arah dan jarak ciri-ciri  fizikal dan budaya pada peta lakar.

Menunjuk cara melukis simbol untuk
menunjukkan ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta lakar.


Mengkaji secara kumpulan:
- peta lakar
- peta bergambar
- peta pelancongan

       BBM /BBB
1. Peta lakar
2. Buku Teks
       3  Lembaran kerja
          Dari modul PMR     
          JPNJ 2009
Latihan
 Buku teks m.s. 41- 42Bahagian B   Geografi Fizikal dan Manusia

Minggu
Tajuk
Konsep
Hasil pembelajaran
Cadangan aktiviti
Catatan/BBM/Latihan

7
(1-5Mac)

1.1 Bentuk muka bumi

Lembangan
Memahami kepelbagaian bentuk
muka bumi negara Malaysia.

Aras 1
Menyatakan pelbagai bentuk
   muka bumi negara Malaysia
tanah tinggi
tanah pamah
lembangan
pinggir laut
Mengenal pasti kepelbagaian
   bentuk muka bumi negara
   Malaysia berpandukan peta
tanah tinggi
tanah pamah
lembangan
pinggir laut

Aras 2
Menghuraikan dengan contoh
   kedudukan dan keistimewaan
   pelbagai bentuk muka bumi


Melabel negeri-negeri di Malaysia dalam peta kosong

Membincangkan kedudukan dan keistimewaan pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia berpandukan
pelbagai media seperti peta bentuk muka bumi Malaysia dan internet.

Menghasilkan buku skrap bentuk muka bumi negara Malaysia.

Menghasilkan model bentuk muka bumi negara Malaysia secara kumpulan
       BBM /BBB
1         Peta Dunia
2         Peta Malaysia mengikut sempadan negeri
3         Buku Teks
       4    Lembaran kerja
             Dari modul PMR     
             JPNJ 2009


Latihan
Buku Teks m.s 62-63
Melabel  banjaran
8
(8-12 Mac)

a. Tanah tinggi

Lipatan

Memahami sistem gunung lipat.

Aras 1
Mengenal pasti rangkaian
   banjaran gunung negara
   Malaysia.
Menamakan rangkaian banjaran
   dan gunung utama di atas peta
   Malaysia.

Menyatakan banjaran gunung
   negara Malaysia adalah
   sebahagian daripada sistem
   Banjaran Gunung Asia.
Menyatakan dua jenis sistem
   gunung lipat
·         gunung lipat muda
·         gunung lipat tua

Aras 2
Menjelaskan dengan contoh
   rangkaian banjaran gunung
   negara Malaysia dalam sistem   
   banjaran    gunung asia

Menjelaskan ciri-ciri sistem
·         gunung lipat
·         gunung lipat muda
·         gunung lipat tua

Aras 3
Membandingkan dan
   membezakan ciri-ciri sistem gunung lipat


Banjaran dan gunung negara Malaysia dan Asia dengan menggunakan pelbagai media seperti
peta, atlas dan internet.

Mencari maklumat melalui:
- tayangan video
- internet
- majalah/akhbar
     
 BBM /BBB
1         Kain tebal
2         Gambar
3         Visual sumber internet wikipedia ( tectonic)
4          Buku Teks
       5     Lembaran kerja
              Dari modul PMR     
              JPNJ 2009
      
      Latihan
      Buku teks m.s. 62-63
9
(22-26 Mac)
b. Tanah
Pamah
 • Delta
 • Dataran
 • Lembangan

Mengetahui taburan tanah pamah
dan dataran negara Malaysia.


Aras 1
Menyenaraikan contoh-contoh
   tanah pamah dan dataran negara
   Malaysia.
Menamakan tanah pamah dan
   dataran utama negara Malaysia di
   atas peta.

Aras 2
Menjelaskan dengan contoh
  kepentingan kawasan tanah
   pamah dan dataran negara Malaysia


Menjelaskan petunjuk kata m.s 61


Mencari maklumat tentang kedudukan tanah pamah dan dataran negara
Malaysia serta kepentingan
berpandukan pelbagai media seperti :
peta, cakera padat dan internetBBM /BBB
 1. peta tanah pamah  kosong
 2. Buku Teks
       3    Lembaran kerja
             Dari modul PMR     
            JPNJ 2009

Latihan
Buku teks m.s. 62-63


10
(29 Mac - 2 April)

c.Pinggir Laut

Mengetahui pelbagai bentuk muka
bumi pinggir laut negara Malaysia.

Aras 1
Menyatakan bentuk muka bumi
   pinggir laut negara Malaysia.
tebing tinggi
tanjung
teluk
pantai
pulau
pentas benua

Aras 2

Menerangkan pelbagai bentuk
   muka bumi pinggir laut negara
   Malaysia berdasarkan rajah.

Menjelaskan dengan contoh
   bentuk-bentuk muka bumi pinggir
   laut serta keistimewaannya.
Mencari maklumat bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia
berpandukan pelbagai media seperti rajah, video dan internet.

Membincangkan keistimewaan bentukbentuk muka bumi pinggir laut dengan bantuan pelbagai media seperti foto,poster dan internet.


Menghasilkan model bentuk muka bumi pinggir laut
      BBM /BBB
1    Buku Teks
       2   Lembaran kerja
            Dari modul PMR     
     JPNJ

Latihan

Buku teks m.s. 62-63


11
(5-9  April)

d. Saliran

Profil panjang
Profil rentas
Memahami profil sungai.

Aras 1
Menyenaraikan jenis-jenis saliran
Menamakan sungai dan tasik
   negara Malaysia di atas peta.
Melukis profil panjang dan profil
   rentas sungai.
Menyenaraikan bentuk muka bumi
   sepanjang aliran sungai
jeram
air terjun
likuan sungai
likuan terpenggal
tasik ladam
tasik
delta
                     
Aras 2
Melukis dan melabel bentuk muka
   bumi profil panjang sungai.
Menghubungkaitkan bentuk muka
   bumi sepanjang aliran sungai
   dengan profil panjang dan profil rentas
   sungai
Menunjukkan kedudukan saliransaliran utama negara Malaysia
berpandukan peta.

Mengumpul maklumat tentang sungai
berpandukan pelbagai media seperti
carta, model, video dan internet.

Mencipta puisi tentang keunikan pandang darat sungai, tasik dan air
terjun.

Mengumpul gambar dan membuat buku skrap mengenai sungai
      BBM /BBB
1.           Peta taburan sungai
2.           Gambarajah profil  sungai
3.           Buku Teks
       4     Lembaran kerja
             Dari modul PMR     
            JPNJLatihan
Buku teks m.s. 63
      Rujuk modul JPNJ
      2009


12
(12-16 April)

1.2 Potensi dan
halangan
bentuk muka
bumi kepada
kegiatan
manusia.

a. Potensi
bentuk
muka
bumi
kepada
kegiatan
manusia


Memahami potensi bentuk muka
bumi kepada kegiatan manusia.

Aras 1
Menyatakan kepentingan bentuk
   muka bumi negara Malaysia
   kepada kegiatan manusia.
Tanah tinggi
   contoh: kuasa hidroelektrik,
   pelancongan.
Tanah pamah
   contoh: petempatan, pertanian
Pinggir laut
   contoh: perikanan,
   pelancongan
Saliran
   contoh: minuman, perikanan

Aras 2

Menjelaskan dengan contoh
   kepentingan bentuk muka bumi,
   tanah tinggi, tanah pamah, pinggir
   laut dan saliran terhadap
   pembangunan negara Malaysia.

Aras 3

Membandingkan dan
   membezakan kepentingan
   pelbagai bentuk muka bumi
   terhadap kegiatan manusia antara
   negara Malaysia dengan negara
   lain seperti:
kepentingan tanah tinggi untuk
   pelancongan di Switzerland.
kepentingan cerun bukit untuk
   pertanian di Pulau Jawa.
kepentingan sungai untuk
   pengangkutan di Thailand.
kepentingan tasik untuk
   perikanan di Tonle Sap kampuchea


Menghasilkan peta minda untuk menunjukkan potensi bentuk muka
bumi negara Malaysia.

       BBM /BBB
1.Buku Teks
2 Lembaran kerja
          Dari modul PMR
     
Latihan
Buku teks m.s. 62-63


13
(19-23 April)
b. Halangan
bentuk
muka
bumi
kepada
kegiatan
manusia

Memahami halangan bentuk muka
bumi terhadap kegiatan manusia.

Aras 1
Menyenaraikan bentuk muka bumi
   yang menghalang kegiatan
   manusia.
cerun curam sukar untuk
   mendirikan petempatan.
sungai beraliran deras sukar
   untuk pengangkutan.

Aras 2
Menjelaskan dengan contoh
   halangan bentuk muka bumi
   terhadap kegiatan manusia.

Aras 3
Merangkakan langkah-langkah
   mengurangkan halangan bentuk
   muka bumi terhadap kegiatan manusia
Sumbang saran halangan bentukmuka bumi terhadap kegiatan manusia
      BBM /BBB
1    .Buku Teks
2  Dari modul PMR    JPNJ 2009
     
Latihan
       Buku teks m.s. 76-77

14
(26-30 April)

1.3 Kesan
kegiatan
manusia
terhadap alam sekitar

Pemeliharaan

Pemuliharaan

Mengetahui kesan kegiatan
manusia terhadap alam sekitar.

Aras 1
Menyenaraikan kesan kegiatan
   manusia terhadap alam sekitar.
penebangan pokok
kegiatan pertanian
pembinaan jalan raya

Aras 2
Menjelaskan dengan contoh
   kesan kegiatan manusia terhadap
   alam sekitar.

Aras 3
Menganalisis kesan kegiatan
   manusia terhadap alam sekitar
   dan langkah-langkah
   mengurangkannya.
Merumus kesan jika alam sekitar tidak
   terpelihara

Perbincangan peranan setiap individu
untuk memelihara alam sekitar dan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar.
     
BBM /BBB

1.Buku Teks
   2 Lembaran kerja
      Dari modul PMR     
       JPNJ 2009
     
Latihan
       Buku teks m.s. 85 -86

TEMA 2: CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA15 & 16
(3-14 Mei)

2.1 Pergerakan
bumi di dalam
sistem suria


a. Pengaruh
pergerakan
bumi
terhadap
cuaca dan iklim

Putaran
Peredaran
Kebenuaan
Kelautan
Kepulauan
Ketinggian

Memahami putaran dan peredaran
bumi.

Aras 1

Mentakrifkan putaran dan
   peredaran bumi
Menyenaraikan kesan-kesan
   putaran.
Menjelaskan kejadian siang dan
   malam
Menyenaraikan kesan-kesan
   peredaran bumi
musim bunga
musim panas
musim luruh
musim sejuk

Aras 2

Menghuraikan:
kejadian siang dan malam
kejadian empat musim


Simulasi tentang putaran dan
peredaran bumi.
Mengumpul gambar yang menunjukkan suasana empat musim.
     
BBM /BBB

1  .Buku Teks
2  Lembaran kerja
    Dari modul PMR     
    JPNJ 2009
3. Visual sistem
    suria

Latihan
       Buku teks m.s 102-
       103

17
(17-21 Mei)

b. Cuaca dan
iklim
negara
Malaysia

Suhu
Angin
Hujan

Memahami ciri-ciri iklim negara
Malaysia dan faktor-faktor yang
mempengaruhinya.

Aras 1
Mengenal pasti ciri-ciri iklim
negara Malaysia dari segi:
suhu
angin
hujan

Menyatakan faktor-faktor yang
   mempengaruhi cuaca dan iklim
   negara Malaysia:
kedudukan
angin monsun
ketinggian
kepulauan

Aras 2

Menghubungkaitkan faktor yang
   mempengaruhi cuaca dan iklim
   dengan ciri-ciri iklim negara
   Malaysia.
kedudukan
angin monsun
ketinggian
kepulauan

Menjelaskan kedudukan negara
   Malaysia yang bebas daripada
   taufan, siklon tropika dan kemarau
   yang berpanjangan.


Mengumpul maklumat tentang ciri-ciri iklim negara Malaysia melalui pelbagai
sumber seperti:
- internet
- pusat kaji cuaca
Menghasilkan peta minda tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi
cuaca dan iklim negara Malaysia

BBM /BBB
1  .Buku Teks
2  Lembaran kerja
          Dari modul PMR     
          JPNJ 2009
   
      Latihan
       Buku teks m.s 102-
       103
18
(24-28 Mei)
2.2 Pengaruh
cuaca dan
iklim terhadap
kegiatan
manusia
a. Pengaruh
cuaca dan
iklim
terhadap
cara hidup
Cara hidup manusia
Memahami keadaan iklim dan cara
hidup manusia di kawasan zon
iklim tertentu.

Aras 1

Mengenal pasti keadaan iklim di
   kawasan:
Zon panas (Gurun Thar)
Zon sederhana sejuk
  (Kawasan Siberia)
Zon sejuk (Greenland)

Menyatakan cara hidup manusia
  di kawasan:
Zon panas (Gurun Thar)
Zon sederhana sejuk
   (Kawasan Siberia)
Zon sejuk (Greenland)

Aras 2

Menerangkan iklim negara
   Malaysia dan iklim di kawasan zon
   iklim lain:

Zon panas (Gurun Thar)
Zon sederhana sejuk
   (Kawasan Siberia)
Zon sejuk (Greenland)
Menjelaskan cara hidup manusia
   di kawasan:
Zon panas (Gurun Thar)
Zon sederhana sejuk
   (Kawasan Siberia)
Zon sejuk (Greenland)

Aras 3

Membandingkan iklim negara
   Malaysia dengan iklim negara-negara
   lain serta mengetahui
   persamaan dan perbezaan
   pelbagai cara hidup manusia di
   kawasan:
zon panas (Gurun Thar)
zon sederhana sejuk
   (Kawasan Siberia)
zon sejuk (Greenland
Mengumpul maklumat bergambar
daripada pelbagai media seperti video,
internet dan majalah tentang keadaan
iklim di kawasan:

- zon panas (Gurun Thar)
- zon sederhana sejuk (Kawasan Siberia)
- zon sejuk (Greenland)

Perbincangan secara berkumpulan
tentang persamaan dan perbezaan
cara hidup manusia negara Malaysia
berbanding dengan:

- zon panas (Gurun Thar)
- zon sederhana sejuk (Kawasan
Siberia)
-zon sejuk (Greenland)
      BBM /BBB
1  .Buku Teks
2  Lembaran kerja
          Dari modul PMR     
          JPNJ 2009
       3.Tayangan
          Visual

       Latihan
       Buku teks m.s 116

19
(21-25 Jun)

b. Pengaruh
cuaca dan
iklim
terhadap
kegiatan
ekonomi
negara
Malaysia


Memahami pengaruh cuaca dan
iklim terhadap kegiatan ekonomi
negara Malaysia.

Aras 1

Menyenaraikan kegiatan ekonomi
   utama negara Malaysia
Menyatakan faktor cuaca dan
   iklim yang mempengaruhi
   kegiatan ekonomi utama negara
   Malaysia
pertanian
perikanan

Aras 2

Menghubungkaitkan pengaruh
   cuaca dan iklim terhadap kegiatan
   manusia negara Malaysia
pertanian
perikanan


Membincangkan bagaimana kegiatan
ekonomi negara Malaysia dipengaruhi
oleh cuaca dan iklim berpandukan
pelbagai media seperti video, internet
dan majalah.
Meramalkan kesan perubahan cuaca
terhadap kegiatan manusia di negara
Malaysia.

BBM /BBB
1  .Buku Teks
2  Lembaran kerja
          Dari modul PMR     
          JPNJ 2009
       3   Tayangan 
      Visual

      Latihan
      Buku teks m.s 116

20
(28Jun –
2Julai )

2.3 Pengaruh
manusia
terhadap
cuaca dan
iklim
 • Kemarau
 • Jerebu
 • Hujan asid
 • Kesan rumah hijau
 • Pulau haba
 • Penipisan  lapisa ozon
Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim.


Aras 1
Menyenaraikan kesan kegiatan
   manusia terhadap cuaca dan
   iklim.
peningkatan suhu
kemarau
jerebu
hujan asid
kesan rumah hijau
pulau haba
penipisan lapisan ozon

Aras 2
Menjelaskan dengan contoh
  pengaruh penebangan hutan,
  perindustrian, pembakaran
   terbuka terhadap cuaca dan iklim.

Aras 3
Merumus kesan kegiatan
   manusia terhadap cuaca dan iklim
Sumbang saran kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. Mengumpul maklumat mengenai
kesan pengaruh kegiatan manusia
terhadap cuaca dan iklim daripada
pelbagai media seperti video, majalah,
akhbar, cakera padat dan internet.

Menyelesaikan teka silang kata berkaitan dengan pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim.

Meramalkan kesan kegiatan manusia
terhadap cuaca dan iklim.
      BBM /BBB
1  .Buku Teks
2  Lembaran kerja
          Dari modul PMR     
          JPNJ 2009
3  Tayangan Visual

      Latihan
       Buku teks m.s
        123-124
21
(5 -9Julai)
3.1 Jenis dan
taburan
tumbuh-tumbuhan
semula jadi
dan hidupan liar
Kepelbagaian
Taburan
Memahami jenis dan taburan
tumbuh-tumbuhan semula jadi dan
hidupan liar negara Malaysia.
Aras 1
Menyenaraikan jenis dan taburan
   tumbuh-tumbuhan semula jadi
   negara Malaysia
Hutan Hujan Tropika
Hutan Paya
Hutan Pantai
Hutan Gunung
Memadankan taburan jenis
   tumbuh-tumbuhan semula jadi di
   atas peta negara Malaysia

Menyenaraikan contoh hidupan liar di   
  negara   Malaysia

Mengenal pasti ciri-ciri tumbuh-tumbuhan
   semula jadi negara Malaysia

Aras 2
Menghuraikan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan
   semula jadi negara  Malaysia.
Hutan Hujan Tropika
Hutan Paya
Hutan Pantai
Hutan Gunung

Aras 3

Membandingkan dengan contoh
   rajah profil tumbuh-tumbuhan
   semula jadi negara Malaysia.

Sumbang saran jenis tumbuh-tumbuhan
semula jadi dan hidupan liar
negara Malaysia.

Menerangkan jenis dan taburan
tumbuh-tumbuhan semula jadi negara
Malaysia berpandukan pelbagai media
seperti peta, video dan internet.

Menjalankan aktiviti lawatan sambil
belajar.

Menghasilkan buku skrap mengenai
ciri-ciri tumbuhan semula jadi negara
Malaysia.

Menghasilkan model lapisan hutan
negara Malaysia.
      BBM /BBB
1  .Buku Teks
2  Lembaran kerja
          Dari modul PMR     
          JPNJ 2009
4         Tayangan Visual
5         Gambarajah lapisan hutan
   
        Latihan
         Buku Teks m.s
         138-139
22 & 23
(12-23 Julai)
3.2 Faktor-faktor
Yang mempengaruhi
pelbagai jenis
tumbuh-tumbuhan
semula jadi
a. Faktorfaktor
yang
mempengaruhi
pelbagai
jenis
tumbuh-tumbuhan
semula jadi
negara
Malaysia

b. Jenis
tumbuh-tumbuhan
semula jadi
dan hidupan
liar di
negara-negara
lain

Memahami faktor-faktor yang
mempengaruhi pelbagai jenis
tumbuh-tumbuhan semula jadi
negara Malaysia.
Aras 1
Menyatakan faktor-faktor yang
   mempengaruhi pelbagai jenis
   tumbuh-tumbuhan semula jadi
   negara Malaysia.
bentuk muka bumi
iklim
tanih
saliran

Aras 2
Menghubungkaitkan jenis tumbuh-
  tumbuhan semula jadi negara
   Malaysia dengan:
bentuk muka bumi
iklim
tanih
saliran

Aras 3
Menganalisis faktor-faktor yang
   mempengaruhi pelbagai jenis
tumbuh-tumbuhan semula jadi
negara Malaysia secara grafik
seperti peta mindaTumbuhan semula jadi dan hidupan liar di negara-negara lain.

Aras 1

Menyatakan jenis tumbuh-tumbuhan
   semula jadi dan  hidupan liar di kawasan:

Gurun panas (Sahara)
Tundra (Siberia)
Mediterranean (Turki)
Monsun Tropika (Thailand


Memadankan jenis tumbuh-tumbuhan
   semula jadi di atas
   peta.
Gurun panas (Sahara)
Tundra (Siberia)
Mediterranean (Turki)
Monsun Tropika (Thailand)

Menyatakan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan
   semula jadi dan   hidupan liar di kawasan:
Gurun panas (Sahara)
Tundra (Siberia)
Mediterranean (Turki)
Monsun Tropika (Thailand)


Aras 2
Menjelaskan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan
   semula jadi dan   hidupan liar negara  
  Malaysia   dengan negara-negara lain

Memadankan   jenis tumbuh-tumbuhan
   semula jadi di atas  peta.

Menyatakan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan
   semula jadi dan  hidupan liar di kawasan:

Aras 2
Menjelaskan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan
   semula jadi dan  hidupan liar negara   
   Malaysia   dengan negara-negara lain

Aras 3

Mencerakinkan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan
   semula jadi dan   hidupan liar :

Membincangkan faktor-faktor yang
mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan
semula jadi.
Menghasilkan peta minda tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi
pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi

Menerangkan taburan dan ciri-ciri
tumbuh-tumbuhan semula jadi dan
hidupan liar di negara-negara lain
berpandukan pelbagai media seperti
peta, video dan cakera padat.

Mengumpul gambar berkaitan dengan
jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi
dan hidupan liar di kawasan:
- Gurun panas (Sahara)
- Tundra (Siberia)
- Mediterranean (Turki)
- Monsun Tropika (Thailand
      BBM /BBB
1  .Buku Teks
2  Lembaran kerja
          Dari modul PMR     
          JPNJ 2009
3         Tayangan Visual

      Latihan
       Buku teks m.s 154-
       155       BBM /BBB
1  .Buku Teks
2  Lembaran kerja
          Dari modul PMR     
          JPNJ 2009
3         Tayangan
    Visual

      Latihan
       Buku teks m.s 154-
       155

24
(26-30 Julai)


3.3 Kepentingan
Tumbuh-tumbuhan
semula jadi

Ekosistem

Habitat

Memahami kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara
Malaysia.


Aras 1

Menyenaraikan kepentingan
   tumbuh-tumbuhan semula jadi
   negara Malaysia.

Aras 2

Menjelaskan dengan contoh
kepentingan tumbuh-tumbuhan
semula jadi negara Malaysia.

Aras 3

Merumus tentang kepentingan
tumbuh-tumbuhan semula jadi
negara Malaysia secara grafik
seperti peta minda.


Membincangkan secara kumpulan
kepentingan tumbuh-tumbuhan semula
jadi negara Malaysia.

Menghasilkan peta minda berkaitan
kepentingan tumbuh-tumbuhan semula
jadi negara Malaysia.

 BBM /BBB
1  .Buku Teks
2  Lembaran kerja
          Dari modul PMR     
          JPNJ 2009
2         Tayangan Visual

      Latihan
       Buku teks m.s 165-
       166
25
(2-6Ogs)
3.4 Kesan
kegiatan
manusia
terhadap
tumbuhtumbuhan
semula jadi
dan hidupan
Kepupusan
Ketandusan
Pencemaran

Memahami kesan kegiatan manusia
terhadap tumbuh-tumbuhan
semula jadi dan hidupan liar.

Aras 1
Menyenaraikan kesan kegiatan
   manusia terhadap tumbuh-tumbuhan
   semula jadi dan
   hidupan liar.

Aras 2
Menjelaskan dengan contoh
   kesan kegiatan berikut terhadap
   tumbuh-tumbuhan semula jadi
   dan hidupan liar.
pembalakan
pertanian
petempatan

Aras 3
Merumus kesan kegiatan manusia
   terhadap tumbuh-tumbuhan
   semula jadi dan hidupan liar pada masa
   depan
Membincangkan bagaimana kegiatan
manusia memberi kesan terhadap
tumbuh-tumbuhan semula jadi dan
hidupan liar berpandukan pelbagai
media seperti video, internet dan
majalah.

Mendapat maklumat bergambar
daripada majalah, akhbar, cakera
padat dan internet.

Menulis karangan ringkas tentang
kesan kegiatan manusia terhadap
tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar


BBM /BBB
1  .Buku Teks
2  Lembaran kerja
          Dari modul PMR     
          JPNJ 2009
3         Tayangan Visual

      Latihan
     Buku Teks m.s 173 -174
26
(9-13Ogos)
3.5 Pemeliharaan
dan emuliharaan
tumbuhtumbuhan
semula jadi dan hidupan

Pemeliharaan

Pemuliharaan

Memahami kepentingan dan
langkah-langkah pemeliharaan dan
pemuliharaan tumbuh-tumbuhan
semula jadi dan hidupan liar.
Aras 1
Menyatakan pentingnya
   memelihara dan memulihara
   tumbuh-tumbuhan semula jadi
   dan hidupan liar.

Menyenaraikan langkah-langkah
   pemeliharaan dan pemuliharaan
   tumbuh-tumbuhan semula jadi
   dan hidupan liar sebagai potensi
   kegunaan masa depan.

Aras 2
Menjelaskan dengan contoh
   kepentingan dan langkah-langkah
   pemeliharaan dan pemuliharaan
   tumbuh-tumbuhan semula jadi dan
   hidupan
    liar

Sumbang saran langkah-langkah
pemeliharaan dan pemuliharaan
tumbuh-tumbuhan semula jadi dan
hidupan liar.

Melukis poster tentang pemeliharaan
dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan
semula jadi dan hidupan liar.

Mengadakan permainan alam  sekitar.

Tayangan video tentang tumbuh – tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

      BBM /BBB
1  .Buku Teks
2  Lembaran kerja
          Dari modul PMR     
          JPNJ 2009
3  Tayangan Visual

      Latihan
     Buku Teks m.s
     182 - 183
27
(16Ogos- 24 Sept)
Kajian Geografi Tempatan
TEMA 1: Bentuk muka bumi dan potensinya

TEMA 2:  Cuaca dan iklim serta pengaruhnya

TEMA 3 ; Tumbuhan semulajadi  hidupan kawasan kajian

Rujuk Huraian sukatan pelajaran

Buku Teks
28
(4-29 Okt)
Latih tubi

Latih tubi Peperiksaan Akhir Tahun

Buku Teks

No comments:

Post a Comment

Hargai Alam Sekitar

Loading...

Video Alam Sekitar

Loading...